سینما

سینما

سينما هنري است مبتني بر ضبط تصويري حوادث و ترکيب خاص و عرضه آنها توام با صدا که با طرح مفاهيم گوناگون به صورت بياني ويژه در عرضه هنرها تجلي مي‌کند. نوع و کيفيت ارتباط اين رشته با ساير رشته‌هاي هنري به گونه‌اي است که مي‌تواند از همه آنها به صورت کمکي سود جويد. سينما با طرح مجموعه‌اي ترکيبي از تصاوير و اصوات و با در نظر داشتن اصول حاکم بر اين هنرها، به بياني دست مي‌يابد که خاص هنر سينما است. هنر سينما از نظر محتوا مبتني بر زمينه‌هاي گوناگون علوم انساني، علوم ارتباطات،‌ ادبيات و رشته‌هاي مختلف هنري بوده و از نظر تکنيکي از مباحث فيزيک صوت، شيمي، مکانيک و الکترونيک استفاده مي‌کند.کارشناسي سينما يکي از دوره‌هاي آموزش عالي است که هدف آن تأمين افراد متعهد و متخصص دراين رشته است تا نيازهاي روزافزون جامعه رادر زمينه‌هاي مختلف هنر سينما پاسخگو باشد. اين رشته داراي ۴ گرايش تدوين، فيلمنامه نويسي،‌ کارگرداني و فيلمبرداري است.

34422_842

ادامه مطلب