معرفی رشته مطالعات زنان

سخن از زن ، سخن تازه اي نيست.

بيگمان ازآن زمان كه بشر تكلم آموخت و آن را به سمت هنر نبشتاري گسيل داد، از زن به عنوان يكي از اركان خلقت ياد نموده است.
خدا انسان را آفريد و آن را در دو جنس زن و مرد احسن تقويم نمود و حضرتش به خود تبارك فرستاد.از آن زمان هركس از دريچه اي به زن نگريست.او را در قالب وصف گاه تا مرحلة الوهيت تقديس نمود و به ستايشش پرداخت و گاه … تقبيحش نمود. در عين حال سخن از حقوق زن هميشه نو است چرا كه نشان از امري است فرو گذاشته شده كه رنگ بي توجهي و داغ بغض را مي نماياند و حاكي از كم انگاشتن و نا انگاشتن است.

hhs641

خوشبختانه در ايران اسلامي با نهادينه شدن انقلاب اسلامي به رهبري امام راحل حساسيت و توجه ويژة امام به مسائل زنان را شاهد بوده ايم.امام خميني در گفتار و در عمل با مهارت و درايت اصول موضوع حقوق زنان و اصلاح و بهبود وضعيت آنان را جزء استراتژيهاي اساسي انقلاب اسلامي و يكي از محورهاي بازگشت به اسلام ناب محمدي (ص) معرفي نموده اند و اين توجه توام با دور انديشي امام باعث شد كه انقلاب اسلامي امروز پرچمدار نظام ارزشي و حقوقي اسلام براي زنان در مقابل نظامهاي ارزشي سكولار و لائيك بشود. بدون شك استمرار چنين حركتي كه امام آ غاز گر آن بودند امروزه بدون پشتوانة كافي علمي و آكادميك امكان پذير نيست.
در دو دهة اخير مراكز دانشگاهي جهان شاهد پديد آمدن و رشد جديد و با اهميتي تحت عنوان مطالعات زنان بوده اند. اين رشته كه به صورت ميان رشته اي و با پيوند موضوعي با رشته هاي مختلف علوم انسان تأسيس گشته بسرعت گرايشهاي متعدد تئوريك و كاربردي يافته و گستردگي فراواني به لحاظ محتوايي داشته است.

رشتة مطالعات زنان در پي اين باور بوده است كه در اثر قرون متمادي حاكميت ديدگاههاي منفي و متحجرانه نسبت به زنان از ابعاد گوناگون انساني ، خانوادگي و اجتماعي و وجود محروميتهاي جدي سبب شده كه امروزه بناچار براي اصلاح اين معضل به مسئلة زن توجه خاصي مبذول شود و رشته مطالعات زنان با هدف تربيت كارشناسان، مشاوران و مديران صاحب نظر در عرصه هاي مختلف اقتصادي،فرهنگي و اجتماعي كه توانمندي ارائة طريق در مسائل مربوط به زنان را داشته باشند و بتوانند ديدگاههاي متعادل جنسيتي را در كلية سطوح اجرائي و سياستگذاري كشور ارائه كنند گشايش يابد.

به همين منظور بر اساس رأي صادره از در سيصد و هشتاد و ششمين جلسة شوراي عالي برنامه ريزي مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۷۸ برنامة آموزشي دورة كارشناسي ارشد رشتة مطالعات زنان بتصويب رسيد ودر سال ۱۳۸۰ براي اولين بار در ايران ، همزمان در سه دانشگاه تربيت مدرس ، علامه طباطبائي (ره ) و الزهراء (س) و با پيشگامي دانشگاه تربيت مدرس در دو گرايش حقوق زن در اسلام و زن و خانواده آغاز به كار نمود که در حال حاضر فقط گرایش حقوق زنان در اسلام فعال است.
همچنين شوراي برنامه ريزي آموزش عالي در هفتصد و پنجاه و ششمين جلسه مورخ ۱۱/۲/۸۹ خود برنامه آموزشي دوره دكتري رشته مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسلام را مصوب نمود.
اهداف :
– معرفي شاْن و نقش زن در جهان هستي از ديد گاه اسلام
– تربيت نيروي انساني متخصص درجهت آموزش و پژوهش در امور زنان
– تربيت نيروي انساني جهت سياست گذاري مطلوب در سطوح برنامه ريزي كشور
– تقويت بينش علمي نسبت به مسئلة زن جهت اصلاح نگرشهاي اجتماعي و فرهنگي
نقش رشته :
– تربيت كارشناس در امور زنان جهت مشاوره در كلية سطوح اجرايي كشور
– تربيت كارشناس جهت اجراي طرحهاي مربوط به زنان در كلية سطوح
– تربيت كار شناس جهت سياستگذاري و برنامه ريزي در امور بانوان
– طرح مواضع كلي بينش اسلامي نسبت به زن به صورت علمي در سطح دانشگاهي براي اولين بار در ايران و جهان
برنامه درسي مقطع كارشناسي ارشد مطالعات زنان در آبان ماه ۱۳۸۷ پس از بازنگري هاي لازم توسط كميته تخصصي منتخب معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي رسيد و به دانشگاه هاي ابلاغ گرديد كه مشخصات آن به شرح ذيل مي باشد :
مشخصات کلی دوره کارشناسی ارشد مطالعات زنان
امروزه حقوق زن یکی از مباحث اساسی در مجامع حقوقی و سیاسی جهان محسوب می شود. بحران هویت زن و خانواده یکی از رویدادهای تلخی است که جامعه کنونی را به شدت مورد آسیب قرار داده است. از آنجا که اصیل ترین نیازهای آدمی در ظرف خانواده تامین می گردد، و سعادت و سلامت جامعه به سلامت و سعادت زن( هسته خلقت و پرورش دهنده انسانیت) بستگی دارد.

توجه به جایگاه زن و خانواده امر بسیار مهمی برای همه جوامع بشری است. اما دوری از معنویت و التزام اخلاقی و رها کردن ارزشهای انسانی و خلاء حاکمیت اندیشه دینی و قانونگذاری الهی، چالش مذکور را با بن بست مواجه نموده و جایگاه زن و خانواده را دگرگون ساخته است. لذا پرداختن به مسایل و مباحث زنان و خانواده بر مبنای علوم مفید و احکام و مقررات دین اسلام امری ضروری است.

ضمن اینکه آشنایی به مباحث روز و نظریه های دانشمندان، آگاهی مورد نیاز جهت پاسخ به سوالات و شبهات لازم است. علاوه بر این که “حقوق زن در اسلام” در کشورهای اسلامی مطرح است، در مجامع علمی و پژوهشی کشورهای غیر اسلامی نیز مورد بحث و بررسی جدی است. از این رو ضرورت دارد این موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد و ابعاد مختلف آن بررسی شود.

بر این اساس بر اندیشمندان و ارباب تفکر به ویژه مراکز آموزش دانشگاهی لازم است که در جهت تحکیم و تثبیت بنای خانواده کوشش نموده و با استمداد از خبرگان این عرصه جهت تامین این اهداف برنامه ریزی صحیحی بر پایه تفکرات دینی و هویت ملی ارایه نمایند. کمیته منتخب معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از ماهها تلاش و کار علمی و مشورت با صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی جهت تحقق اهداف مذکور، برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مطالعات زنان مصوب ۱۳۷۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را مورد بازنگری و با اعلام شرایط لازم مصوب کرده است و شرایط اجرایی آن را مشخص نموده است.
ضرورت و اهمیت دوره
خانواده به عنوان مهمترین و پایدارترین تشکل و گروه اجتماعی نقش بسزایی در جامعه و توسعه آن دارد. شناخت دقیق حقوق و مسولیتهای اعضای خانواده اسلامی که زن(به عنوان همسر و مادر) نقش اساسی در آن دارد، تا در جهت تربیت برنامه ریزان و سیاستگذاران آینده زمینه تقویت جایگاه زن و خانواده قدمهایی برداشته شود. لذا در كميته منتخب بازنگري رشته مطالعات زنان در دو گرايش ۱- زن و خانواده ۲- حقوق زن در اسلام به تصويب رسيد.
اهداف دوره
-درک دیدگاههای اسلام درباره زن و خانواده بر پایه منابع اصیل در جهت تبیین مبانی اندیشه دینی و طرح نظام حقوقی اسلام
-دفاع از اسلام در برابر پرسشها و شبهات مطرح درباره زن و خانواده با استناد به منابع دینی و علوم روز
– ارتقا و توسعه پژوهش در مسایل زن و خانواده با مطالعات عمیق اسلامی
-نقد و بررسی نظریه ها و مکاتب
-تولید علم بومی در حوزه مطالعات زنان، ارتقا جایگاه زنان و خانواده در جامعه بر اساس تعلیمات اسلامی
-زمینه سازی برای تربیت نظریه پردازان و کارشناسان متعهد جهت سیاستگذاری مطلوب در سطوح مختلف برنامه ریزی کشور
طول دوره كارشناسي ارشد:
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مطالعات زنان پنج نیمسال تحصیلی است.
 طول دوره دكتري:
طول اين دوره چهار سال مي باشد.
شرایط ورود به دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مطالعات زنان:
کسانی می توانند داوطلب ورود به دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته این رشته شوند که دارای شرایط زیر باشند:
الف: پذیرفته شدن در امتحان ورودی و مصاحبه علمی
ب: دارا بودن گواهی نامه کارشناسی از داخل کشور یا معادل آن از کشورهای دیگر به تشخیص مراجع صلاحیتدار یا معادل حوزه.

ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

دیدگاهی ارسال نشده است!